"De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt" JP Sartre

Werkwijze

Wij helpen u en uw medewerker bij veranderingen in functiemogelijkheden vanuit de vakgebieden jobcoaching, outplacement en re-integratie. Ook voor losse interventies hebben wij passende oplossingen.

De uitkomst en inhoud van deze modules wordt uitgebreid gerapporteerd. In een Spoor 2 Traject zal deze rapportage geschikt zijn voor uw RIV (re-integratie verslag). De rapportage zet naast de inhoudelijk behandelde materie uitgebreid uiteen hoe gedrag en houding van de kandidaat zijn, of er sprake is van weerstand, of er zichtbare fysieke kenmerken zijn die opvallen gezien de medisch gerapporteerde situatie, etc. Met deze vorm van observatie in een continuïteit leg je een gedegen dossier dat gebruikt kan worden door uw ketenpartners bijvoorbeeld uw bedrijfsarts, jurist, casemanager of arbeidsdeskundige. Discrepanties kunnen gesignaleerd en onderzocht worden. U heeft iets in handen op basis waarvan u kritische en onderbouwde vragen kunt stellen.

Op basis van een uitgebreid intake gesprek wordt een beeld gevormd van sollicitatievaardigheden en de arbeidsmarktmogelijkheden van uw medewerker. Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden wordt een begeleidingstraject voorgesteld.

Een vast onderdeel van het traject is de Professional Beroepen Test. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op basis van talenten en competenties die uw medewerker heeft. Per beroep zijn ook de fysieke eisen zoals vastgelegd in een fml in kaart gebracht en bestaat de mogelijkheid om deze te vergelijken met de actuele beperkingen.

Individueel Traject

De trajecten in het kader van het Tweede Spoor worden steeds individueel begeleidt. Hierdoor is er ruimte voor de focus die nodig is om direct actie te ondernemen op signalen en te interveniëren waar nodig zodat het hoogst haalbare (minimale schadelast) ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In een continuïteit en met een kritisch oog wordt er gekeken naar mogelijkheden en discrepanties.

Door voortdurend de juiste vragen te stellen is tijdig duidelijk wanneer een traject bijgesteld moet worden.