"Sommige mensen bereiken de hoogste top van de ladder en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat." Covey

Professional test

Verschillende oorzaken kunnen aan problemen met werk ten grondslag liggen. Een globaal onderscheid kan worden gemaakt tussen problemen met betrekking tot capaciteiten en problemen met betrekking tot gedrag.

Professional Beroepentest

Deze test koppelt interesse- en aanlegvaardigheidsgebieden aan concrete functies / beroepen. Integreren van interesse- en aanlegvaardigheidsgebieden vormde een belangrijk uitgangspunt bij de constructie van de vragenlijst voor deze test. Na de reguliere questionnaire worden er nog 26 aspecten gewaardeerd. Deze 'beroepsaspecten' representeren het capaciteitenprofiel van de cliënt.

TaCo

De term TaCo is een samenvoeging van de begrippen 'talent' en 'competentie'. Onder een 'talent' wordt een begaafdheid of aangeboren aanleg verstaan. Een 'competentie' is meer een combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij de eisen die aan een taak of beroep gesteld worden. Vaak vormt een talent automatisch ook een competentie. Competenties kunnen echter gedurende de persoonlijke ontwikkeling door training en educatie aangeleerd of verbeterd worden. Het instrument TaCo's brengt de talenten en competenties van de cliënt in kaart en zet deze desgewenst af tegen de talenten en competenties van een beroep.
Doelgroep: ongeschoold tot academisch
Toepassingsgebied: persoonlijkheidsindicatie, werkwaardenindicatie, loopbaanoriëntatie, beroepenoriëntatie.

CAPAZ Werk

Deze test richt zich op het verklaren van gedrag en verklaart de (eventuele) oorzaak van problemen omtrent werk. In een selectiesituatie, bij werkproblemen of in een (loopbaan)traject geeft CAPAZwerk inzicht in de houding en persoonlijkheid de kandidaat gerelateerd aan arbeid. Er wordt specifiek naar de volgende vijf waarden gekeken; concentratie, aanpak werk, prestatie, motivatie, angst om te falen en zelfvertrouwen.

CUBE 8

Cube8 sorteert beroepen aan de hand van acht menstypen. Het instrument dwingt de kandidaat tot nadenken over verschillende, op het eerste gezicht niet voor de hand liggende beroepen, hiermee is het een horizonverruimer voor de beroepskeuze.